Våra stadgar

Kattkommando Syd bildades formellt den 17 juli 2000 som en självständig del av Förbundet djurens rätt Karlskrona. Namnet antogs redan före detta datum. Initiativet togs i april 2000 då verksamheten startade med ett stort kattärende för att därefter ta fart. Den 25 september 2005 bildar Kattkommando Syd en egen förening.

Dessa stadgar antogs vid årsmöte i Kristianstad den 28 januari 2007.
Reviderade 12 mars 2017
Reviderade 10 mars 2019
Reviderade 8 mars 2020

DEFINITIONER

Adresslista – Förteckning över personer som är i kontakt med Kattkommando Syd på något sätt och godkänt registrering samt de som undertecknat omplacerings-, stödhems- och överlåtelsekontrakt.

Funktionär – Person som innehar någon av de funktioner/ansvarsområden som Kattkommando Syd beslutar om, t ex sponsoransvarig, ansvarig för adresslista respektive ärendelista, webmaster eller ansvarig för delar av hemsidan, DjurShops-ansvarig etc.

Förmedlare – Person som löpande tar emot och handhar kattärenden från anmälan till placering.

Katthemsföreståndare – Ansvarig för katthem som drivs i Kattkommando Syds regi.

Kontaktperson – Geografisk benämning. Kan vara förmedlare eller inneha annan funktion.

Kontrakt – Alla de kontrakt som skrivs i Kattkommando Syds namn.

Ärendelista – Förteckning över alla ärenden som inkommer till Kattkommando Syd.

§ 1 Organisation och verksamhetsområde
Kattkommando Syd är en ideell förening med verksamhet på olika orter.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Karlskrona.

§ 3 Grundsyn
Katter är kännande, levande varelser. Varje kattindivid, oavsett om katten är tam eller förvildad och hemlös, har ett egenvärde och därmed rätt till sitt eget liv.

§ 4 Ändamål
Kattkommando Syds uppgift är att rädda liv. I ett längre perspektiv vill vi medverka till att antalet oönskade katter minimeras i Sverige genom att kattens status höjs. Kastrering är en metod för att begränsa antalet katter som föds.
Kattkommando Syd tillåter inte avlivning av katter av andra skäl än när katten är så svårt skadad eller sjuk att livet inte går att rädda och när livsuppehållande åtgärder endast förlänger lidandet.
Kattkommando Syd tar hand om katter i livräddningssyfte för placering i nya hem. Under tiden kan katten placeras i något av föreningens katthem, i stödhem eller vara kvar hos ägaren/upphittaren.
Kattkommando Syd vill verka för ett samhälle som skyddar kattens rätt till sitt eget liv. Förutom livräddning kan detta innebära opinionsbildning och upplysning samt kontakter på lokal och regional nivå med ansvariga myndigheter såväl som arbete för att förändra lagstiftningen.

§ 5 Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår.

§ 6 KKS-vän
Som KKS-vän antas var och en som betalar fastställd avgift per år.

§ 7 Avgift KKS-vän
Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses erforderliga. Styrelsen väljs vid årsmöte varje år. För att vara valbar till styrelsen ska person ha undertecknat aktuellt Funktionärsavtal samt betalat KKS-vänavgift för årsmötets verksamhetsår.

§ 9 Beslutsordning
Förmedlare handhar självständigt sina ärenden i enlighet med de beslut som fattas på årsmöte, av styrelsen och på gemensamma möten samt i enlighet med vad som anges i dessa stadgar. Besluten kan utformas som arbetsordning, policy eller dylikt.
Ekonomiska beslut fattas av styrelsen.
Övriga funktionärer har rätt att delta i styrelsemöten.
I alla frågor eftersträvas så stor enighet som möjligt bland deltagande funktionärer vid de möten som anordnas. När mötet inte kan enas eller när enkel majoritet inte kan uppnås, hänskjuts frågan till styrelsen.

§ 10 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ska ta till vara katternas intressen och verka för föreningens framåtskridande.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.
Styrelsen förbereder årsmöte, ansvarar för bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya KKS-vänner samt verkställer de beslut som fattas av årsmöte.
Styrelsen utser förmedlare och övriga funktionärer.
Revisorer granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisor väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och besitter kunskap i ekonomisk redovisning.

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls andra söndagen i mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst ska funktionärer, KKS-vänner och faddrar meddelas fyra veckor i förväg via hemsida, KKS-bladet eller direkt kallelse. Protokoll från mötet ska vara justerat senast en månad senare. Följande ärenden behandlas vid årsmöte.

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhets- och budgetplan för kommande år
12. Fastställande av avgift för KKS-vän
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelsen, funktionärerna eller revisorn kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Rösträtt vid årsmöte
Funktionärer som har utsetts av KKS har rösträtt jämte styrelsen. Var och en med rösträtt ska ha erlagt KKS-vänavgift för årsmötets verksamhetsår samt undertecknat aktuellt Funktionärsavtal. Övriga KKS-vänner och Faddrar har närvaro- och förslagsrätt.

§ 14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande eller mötesordföranden utslagsröst.

§ 15 Uteslutning
Funktionär som bryter mot Kattkommando Syds stadgar eller uppträder på ett sådant sätt att organisationens verksamhet uppenbarligen skadas samt innebär en fara för katterna kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har möjlighet att yttra sig om skälen för uteslutning. Styrelsen ska ta yttrandet i beaktande och kan häva beslutet efter två år.

§ 16 Stadgeändring
Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om § 3 Grundsyn, § 4 Ändamål, § 16 Stadgeändringar och § 17 Upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre funktionärer vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. Alla katter ska vara utplacerade.