Omplaceringsavtal

Katter under året placeras ej som ensamkatter. Nedan kan du läsa de paragrafer man ska följa om man vill ha en katt förmedlad av oss på Kattkommando Syd.

Avtalet innehåller följande:

§ 1 Katten får inte utsättas för vanvård, djurplågeri eller experiment. Jag förbinder mig att sköta katten väl och förse katten med mat, omvårdnad och tillsyn.

§ 2 Jag är medveten om att katten kan behöva veterinärvård i framtiden, jag åtar mig alla kostnader för detta. KKS rekommenderar att katten veterinärvårdsförsäkras. Katten ska hållas vaccinerad mot kattsnuva och kattpest.

§ 3 KKS vill att alla vuxna katter ska vara kastrerade och id-märkta. Om kastrering inte är åtgärdat vid överlämnandet förbinder jag mig att göra detta senast då katten är 6 månader gammal (t.ex. vid köp av kattunge), samtidigt ska katten id-märkas. Detta gäller såväl hankatter som honkatter. Intyg ska skickas till din kontaktperson i KKS, se adress nedan. Vid köp av okastrerad katt äldre än 6 månader skall kastrering och id-märkning ske senast tre månader efter kontraktets underskrift (se kontraktets datum). Katten får inte släppas ut på egen hand förrän kastrering är gjord. Vid köp av vuxen kastrerad katt som ej är id-märkt (t.ex. omplaceringskatter) ska id-märkning ske vid första kommande nersövning.

§ 4 Jag förbinder mig att hålla katten helt inomhus de första veckorna tills katten anpassat sig helt till sin nya miljö. Katten får dock inte släppas ut på egen hand förrän kastrering är gjord. Skygga katter skall inte släppas ut alls förrän de är helt tama. Om katten skulle springa bort måste KKS kontaktas.

§ 5 Katten skall hållas som innekatt i stadsbebyggt område i de fall där katten riskerar att bli överkörd eller vid risk att utsättas för annan fara. Alternativt kan katten vistas ute i sele och koppel under noggrann uppsikt vid utevistelse.

§ 6 Jag accepterar att Kattkommando Syd gör återbesök i kattens hem.

§ 7 Om katten, eller andra katter i hemmet från KKS, vanvårdas eller om jag bryter mot någon av ovanstående paragrafer äger Kattkommando Syd rätt att omedelbart återta katten/katterna utan ersättning.

§ 8 Om jag av någon anledning inte kan behålla katten ska alltid Kattkommando Syd kontaktas!Katten får under inga omständigheter avlivas, bortskänkas, säljas eller överlåtas utan Kattkommando Syds godkännande. Godkännandet ska ges före katten flyttas/avlivas. Om denna paragraf bryts gäller vite av tvåtusen (2000) kronor. Paragrafen gäller dock inte avseende avlivning i fall då det enligt veterinär är fråga om sådan akut skada eller sjukdom att omedelbar avlivning är nödvändig. I sådant fall skall veterinärintyg omgående tillställas KKS.