Kattkommando Syds struktur

Kattkommando Syds verksamhet styrs av de stadgar som antagits på årsmöte. Styrelse väljs vid varje årsmöte som äger rum årligen. Styrelseordförande och övriga funktioner i styrelsen beslutas på konstituerande styrelsemöte som äger rum efter årsmötet. 

Förmedling av katter sköts av förmedlare som utses av styrelsen. Förmedlarna är enligt stadgarna självständiga, vilket innebär att de själva ansvarar för de ärenden de hanterar.

Kontaktpersoner som ofta har en grupp aktiva omkring sig finns på ett antal orter.

Styrelsen ansvarar för Kattkommando Syds ekonomi, men en del förmedlare har egna bank- eller plusgirokonton och hanterar sin egen kassa. För varje kalenderår görs bokslut där både Kattkommando Syds huvudkonto och förmedlarnas egna kassor ingår. 

En del förmedlare har egna katthem på sina fastigheter eller ansvarar för katthem i annan lokal.

Katter som tas om hand av Kattkommando Syd kan först bli placerade i stödhem hos personer som anmält att de kan ta emot katter innan de flyttar vidare till permanenta hem. En del katter placeras direkt i permanenta hem efter att de anmälts till föreningen istället för att gå omvägen via stödhem eller något av våra katthem.

Verksamhetsområde

Kattkommando Syd finns i Blekinge, Skåne, Kalmar och Öland samt i Kronoberg. Dessutom finns medarbetare med olika uppgifter i Stockholm, Uppsala, Örebro med flera orter. Stödhem finns på olika platser ända upp till Uppsala.

Ideellt aktiva

Kattkommando Syds arbete sköts av personer som arbetar ideellt. Aktiva ansvarar för olika delar av föreningens omfattande verksamhet.